Accijnsverhoging op 01.01.2015?

Het ziet er naar uit dat de accijnzen op 01.01.2015 zullen worden geïndexeerd ….

benzinpreis-geld-tankenIn het Regeerakkoord van 10 oktober 2014 werd  voorzien dat de accijnstarieven jaarlijks zullen worden geïndexeerd.  Volgens het ontwerp van Programmawet, dat op het ogenblik van dit schrijven in het federaal parlement wordt besproken, zou een eerste indexering van de accijnstarieven reeds op 1 januari 2015 worden doorgevoerd.

 

Indexatie accijnstarieven

Onder voorbehoud van de goedkeuring van het huidig ontwerp van Programmawet worden de accijnstarieven op o.m. energieproducten en elektriciteit op 1 januari 2015 geïndexeerd.  Hiervoor werd de index van de consumptieprijzen van juni 2014 vergeleken met deze van juni 2013. Dit leidt tot een indexpercentage van 0,27%.

Dit percentage wordt toegepast, per product, op het totale bedrag aan accijnzen. Het resultaat van deze berekening wordt vervolgens vertaald in een verhoging van de bijzondere accijns, of – indien er voor het betrokken product of toepassing geen bijzondere accijns voorzien is –  in een verhoging van de energiebijdrage.

Zodoende verhogen de bijzondere accijnzen op laagzwavelige diesel en benzine met respectievelijk 1,1548 en 1,6566 euro/m³.  Voor  de klassieke huisbrandolie (1000 ppm) wordt de bijdrage op de energie met 4,99 cent/m³ opgetrokken. Ook voor steenkool, butaan, propaan en aardgas worden de accijnzen met 0,27% verhoogd (zie kader).

Opgelet : deze accijnstarieven zijn “onder voorbehoud” van de goedkeuring van het ontwerp van Programmawet door het federale parlement en de tijdige publicatie van deze wet in het Staatsblad. Het is derhalve aangewezen de website (www.brafco.be ) te consulteren, waar eventuele wijzigingen zullen worden gepubliceerd in het voor de leden voorbehouden gedeelte.

Vergeet niet het accijnstarief dat op uw verkoopfacturen is vermeld, aan te passen !

Op alle verkoopfacturen moet het aangerekende accijnstarief (totaal bedrag) worden vermeld, en dit in euro/m3 voor vloeibare brandstoffen en in euro/ton voor petroleumgassen en zware stookolie). Op leveringsbonnen hoeft deze vermelding niet.

 

Cliquet-systeem

Niettegenstaande in het Regeeerakkoord expliciet vermeld staat dat de accijnzen op diesel verhoogd zullen worden via  het cliquet-systeem, wordt in het ontwerp van Programmawet nog geen melding gemaakt van de herinvoering van dit cliquet-systeem.  Naar verluidt zou dit pas tegen 2016 opnieuw worden ingevoerd ….

To be continued ….

NIEUWE “ACCIJNS”-TARIEVEN VANAF 01.01.2015

(onder voorbehoud – consulteer regelmatig website Brafco voor eventuele wijzigingen !)

 

Product Accijns bijzondere.accijns Energie-bijdrage Totaal Verschil tov vorig accijnstarief
Ongelode benzine (in euro/m³)
   – 95 RON en 98 RON (10ppm) 245,4146 341,1804 28,6317 615,2267 (+1,6566)
   – 98 RON (50 ppm) 245,4146 356,2209 28,6317 630,2672 (+1,6971)
 Gasolie (in euro/m³)
   – motorbrandstof (10 ppm) 198,3148 215,6544 14,8736 428,8428 (+1,1548)
   – motorbrandstof (> 10 ppm) 198,3148 230,6949 14,8736 443,8833 (+1,1953)
   – verwarming (*) – gasolie extra   10,0000   8,5353   18,5353 (+0,0499)
   – verwarming –gasolie extra (**)   10,0000   7,1484   17,1484 (+0,0462)
   – indust. en com. toepassing   18,5920   4,1492   22,7412 (+0,0612)
Kerosine (in euro/m³)
   – motorbrandstof 294,9933 304,9457 28,6317 628,5707 (+1,6926)
   – verwarming 19,4356   19,4356 (+0,0523)
   – indust. en com. toepassing   18,5920   4,1492   22,7412 (+0,0612)
Zware stookolie (in euro/ton)
   – minder dan 1% zwavel   13,0000   3,2437   16,2437 (+0,0437)
Butaan (flessen) (in euro/ton)
   – motorbrandstof
   – verwarming   18,5230    18,5230 (+0,0499)
   – indust. en com. toepassing   37,1840   7,2156   44,3996 (+0,1196)
Propaan (flessen) (in euro/ton)
   – motorbrandstof
   – verwarming   18,7913   18,7913 (+0,0506)
   – indust. en com. toepassing   37,1840   7,2156   44,3996 (+0,1196)
Kolen/cokes (in euro/ton) 8,6841 3,0000   11,6841 (+0,0315)

(*) : Op gasolie-verwarming wordt geen accijns, maar een controleretributie geheven.

(**) : Enkel indien zwavelgehalte ≤ 10 ppm.

 

Bron: www.brafco.be