Contact: +32(0)14 65.53.30 - info@vanraak.be

Binnen de Van Raak holding zijn er verschillende verkoopsvoorwaarden van kracht. Deze zijn per groepsonderdeel opgesteld en zijn hier terug te vinden:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN “VAN RAAK BENZINESTATIONS NV”
Artikel 1: Toepasselijkheid
Enkel de hierna volgende algemene verkoopsvoorwaarden van VAN RAAK BENZINESTATIONS NV (hierna: “de Verkoper” genoemd) zijn van toepassing op de koop-verkoopovereenkomsten
gesloten door/met de Verkoper en op leveringen, door de Verkoper verricht.
Door het loutere feit dat hij een bestelling plaatst, erkent de Koper/Cliënt dat hij/zij kennis genomen heeft van en ten volle akkoord gaat met deze algemene verkoopsvoorwaarden.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen noch gewijzigd noch opgehoffen worden, zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper hiertoe. Huidige
verkoopsvoorwaarden vernietigen alle hiermede strijdige bepalingen die gedrukt zijn op de briefwisseling of bestelbons van de Koper/Cliënt.
Artikel 2: Aanbod en Overeenkomst
Elk aanbod of overeenkomst, gemaakt door één der vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen in het algemeen van de Verkoper, verbindt de Verkoper pas na schriftelijke bevestiging door
een gemachtigde om de Verkoper rechtsgeldig te vertegenwoordigen en enkel voor zover het aanbod of de overeenkomst geen afbreuk doet aan onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.
Alle mondelinge verbintenissen van de personeelsleden van de Verkoper van welke aard zij ook moge zijn, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van de Verkoper. Een aanbod per
telex, fax, e-mail of telefoon verbindt de Verkoper maar na schriftelijke bevestiging hiervan.
Artikel 3: Leveringstermijnen
De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts als indicatief te beschouwen, en verbinden de Verkoper niet, behoudens andersluidend schriftelijk beding.
In geen geval kan een overschrijding van een indicatieve leveringstermijn aanleiding geven tot schadevergoeding, annulatie van een geplaatste bestelling of verbreking van de overeenkomst.
In het geval dat een levering in zijn geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt door onvoorziene omstandigheden, onvoldoende voorraad, andere bevoorradingsmoeilijkheden of overmacht, is de
Verkoper gerechtigd om de levering geheel of gedeeltelijk op te schorten alsook om geheel of gedeeltelijk aan te uitvoering van de overeenkomst te verzaken. In geval van gedeeltelijke levering
of uitvoering van de overeenkomst blijft de Koper gehouden tot betaling van het uitgevoerde / geleverde, zonder dat de Koper/Cliënt aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
Het wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat onze firma bij uitbreiding van artikel 1613 van de B.W, evenmin moet leveren zelfs niet wanneer een termijn voor betaling is toegestaan.
Artikel 4: Aanvaarding – Annulatie – Aansprakelijkheid
De aanvaarding van de aangekochte goederen gebeurt op de plaats waar de levering geschiedt en op het moment dat de Koper erover kan beschikken of bij de verzending door de Verkoper.
In het geval dat de Koper/Cliënt een bestelling annuleert, verbindt hij zich ertoe om de Verkoper te vergoeden voor een derde van de waarde van de geannuleerde bestelling, zijnde 33,33 %.
VAN RAAK BENZINESTATIONS NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische mankementen aan de apparatuur om wille van welke reden dan ook, op eender welke locatie.
Evenmin kan VAN RAAK BENZINESTATIONS NV aansprakelijk gesteld worden voor onregelmatigheden in de bevoorrading van haar benzinestations.
Artikel 5: Prijs en Betaling
Alle aanbiedingen, tarieven en prijslijsten zijn slechts indicatief, behoudens andersluidend schriftelijk beding van de Verkoper.
Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar bij de levering. De plaats van betaling is Weelde. De Verkoper kan facturen opmaken voor reeds geleverde
goederen, indien deze nog niet de volledige levering uitmaken.
De Koper heeft nooit het recht om over te gaan tot schuldvergelijking op de Verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verwijlintresten ad. 1% per maand, te rekenen vanaf
de vervaldag der factuur tot op datum van volledige betaling, en dit onverminderd het recht van de Verkoper op schadevergoeding.
Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag, zal bij wege van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 15%, met een minimum van 50,00 EUR en kan daarenboven
nog verhoogd worden met een vergoeding voor de schade die wordt aangetoond door de Verkoper.
Het geheel of gedeeltelijk onbetaald laten van een factuur op haar vervaldag zorgt ervoor dat alle overige sommen en niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden. In het geval dat
enige factuur onbetaald blijft, heeft de Verkoper het recht om alle bestaande, nog uit te voeren overeenkomsten met de Koper te verbreken.
Onder voorbehoud van artikel 7 van onderhavige voorwaarden, moet een factuur geprotesteerd worden binnen de 8 dagen, lopende vanaf de ontvangst ervan. Elke latere klacht zal als laattijdig
beschouwd worden en zodat er geen rekening mee kan gehouden worden.
Artikel 6: Verzending/ Risico en Eigendomvoorbehoud Clausule / Kosten
Behoudens andersluidend schriftelijk beding geschiedt de verzending van de goederen voor rekening van de Koper/Cliënte en draagt deze laatste het risico. De geleverde goederen blijven
de eigendom van de Verkoper zolang de hiervoor verschuldigde bedragen niet volledig zijn voldaan, onverminderd het risico van de Koper met betrekking tot de goederen. Bij wanbetaling
zal de Koper/Cliënte op eerste verzoek van de Verkoper de goederen aan de Verkoper terugbezorgen. De kosten verbonden aan de terugname zullen ten laste van de Koper/Cliënt vallen.
Artikel 7: Klachten en geschillen
Klachten i.v.m. zichtbare gebreken of verkeerd geleverde goederen worden slechts aanvaard indien de opmerkingen klaar en duidelijk worden geformuleerd en per aangetekende brief worden
opgestuurd binnen 48 uur. Het gebruik van één van de geleverde goederen door de Koper impliceert de aanvaarding van geheel de levering.
Op het ogenblik van de aflevering verklaart de koper zich akkoord met de aard, de kwaliteit, de hoeveelheid en de prijs van de afgeleverde produkten.
In geval van enig geschil, verbinden beide partijen zich ertoe mee te werken aan een snelle oplossing hiervan.
Klachten kunnen nooit aanleiding geven, ook niet wanneer tijdig ingediend tot opschorting van de betalingsverplichting.
Artikel 8: Gebruik Tankkaarten
De Koper/Cliënt dient zelf te reageren wanneer hij binnen 8 dagen na levering geen factuur heeft ontvangen; of wanneer bepaalde tankbeurten waarvan de Koper/Cliënt weet heeft niet op zijn
factuur voorkomen. VAN RAAK BENZINESTATIONS NV behoudt zich het recht voor om tankbeurten die om wille van technisch mankement of welke reden dan ook niet op de maandelijkse
factuur voorkomen, later nog in rekening te brengen.
Iedereen die gebruik maakt van de 24u/24u service-systeem van onze tankkaarten, heeft kennis van de specifieke voorwaarden waarmee het gebruik van deze tankkaarten samenvalt.
Het louter gebruik van deze kaarten veronderstelt een volledige kennis van de specifieke voorwaarden in kwestie. De Koper/Cliënt verklaart hierbij ook een kopij van deze voorwaarden
ontvangen te hebben.
Tankkaarten kunnen ten alle tijde zonder voorafgaandelijke verwittiging worden geblokkeerd of ingetrokken. VAN RAAK BENZINESTATIONS NV dient hiervoor geen reden kenbaar te maken.
De tankkaarten blijven ten alle tijde eigendom van VAN RAAK BENZINESTATIONS NV. Elk ongeoorloofd gebruik, verlies of diefstal dient dan ook onmiddellijk gemeld te worden op één van
de telefoonnummers van VAN RAAK BENZINESTATIONS NV.
Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegdheid
Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat ontstaat uit onderhavige overeenkomst. De rechtbanken het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper zijn
bevoegd, onverminderd het recht van de Verkoper om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen.
VERKOOPSVOORWAARDEN
ALGEMEEN
1. Door ondertekening van de bestelbon verklaart de koper zich akkoord met de aard, de kwaliteit, de hoeveelheid
en de prijs van de afgeleverde produkten.
2. Eventuele klachten dienen binnen de 48 uur per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel kenbaar
gemaakt te worden.
3. De firma VAN RAAK DISTRIBUTIE N.V. behoudt zich het recht voor om bij niet betaling op de vervaldag de
afgeleverde produkten terug te nemen zonder voorafgaandelijke verwittiging aan het adres van de koper. De
kosten voor de ophaling van de produkten vallen ten laste van de koper.
4. De klant dient zelf te reageren wanneer hij binnen een redelijke termijn geen faktuur heeft ontvangen.
5. Behoudens andersluidend beding of vermelding zijn onze fakturen kontant betaalbaar te Weelde. Bij niet beta-
ling op de vervaldag wordt er een intrest van 10% per jaar aangerekend en zal het bedrag van de faktuur zon-
der noodzakelijkheid van aanmaning forfaitair verhoogd worden met 10% ten titel van vergoeding en dit met een
minimum van € 25,00.
6. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Turnhout.
AANSPRAKELIJKHEID
De firma VAN RAAK DISTRIBUTIE N.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt :
1. Door opslag van haar produkten in verouderde, niet-aangepaste, onstabiele, lekgeslagen, te kleine of niet regel-
matig gereinigde opslagtanks.
2. Door lossing in reservoirs met een onvoldoende ontluchting of met een niet aangepaste vuldop.
3. Aan opritten, afrasteringen, tuinen, bloem- en grasperken, rioleringen, bezinkingsputten, enz. o.w.v. de slechte
bereikbaarheid van de opslagtanks.
4. Door het niet uitzetten of te vroeg terug aanzetten van verwarmingsketels/andere installaties tijdens of na de
lossing van haar produkten.
5. Door overbevulling van opslagtanks omdat de bestelde hoeveelheid de capaciteit van de opslagtank overtreft.
6. Door haar produkten te gebruiken binnen de 6 uur na levering voor aandrijving van motoren; zelfs het vullen van
machines of installaties is in die periode niet toegestaan.
7. Door onvoldoende, laattijdig of niet professioneel onderhoud van motoren, machines en installaties.
8. Door levering van haar produkten in opslagtanks, installaties of op lokaties waar men niet over de vereiste
(milieu)-vergunningen beschikt.
9. Door ontoereikende of onjuiste informatie betreffende de plaats, de omstandigheden of de opslaginstallatie van
de levering.
10. Door ontoereikende of onjuiste informatie vanwege de koper omtrent de bestemming van de aangekochte pro-
dukten waardoor geen of onvoldoende belastingen, retributies, taksen of accijnzen van welke aard dan ook wer-
den geheven.
KOSTEN
1. De firma VAN RAAK DISTRIBUTIE N.V. behoudt zich het recht voor om kosten door te rekenen voor onge-
oorloofde of onnodige wachttijden van haar chauffeurs door toedoen van de klant.
2. De kosten voor het ledigen van tanks om welke reden dan ook, vallen altijd ten laste van de koper.
3. De kosten van ontledingen, staalnames enz. op vraag van de koper zijn altijd ten laste van de koper.
VERKOOPSVOORWAARDEN
ALGEMEEN
1. Door ondertekening van de bestelbon verklaart de koper zich akkoord met de aard, de kwaliteit, de hoeveelheid
en de prijs van de afgeleverde produkten.
2. Eventuele klachten dienen binnen de 48 uur per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel kenbaar
gemaakt te worden.
3. De firma VAN RAAK TRADING N.V. behoudt zich het recht voor om bij niet betaling op de vervaldag de
afgeleverde produkten terug te nemen zonder voorafgaandelijke verwittiging aan het adres van de koper. De
kosten voor de ophaling van de produkten vallen ten laste van de koper.
4. De klant dient zelf te reageren wanneer hij binnen een redelijke termijn geen faktuur heeft ontvangen.
5. Behoudens andersluidend beding of vermelding zijn onze fakturen kontant betaalbaar te Weelde. Bij niet betaling
op de vervaldag wordt er een intrest van 10% per jaar aangerekend en zal het bedrag van de faktuur zonder
noodzakelijkheid van aanmaning forfaitair verhoogd worden met 10% ten titel van vergoeding en dit met een minimum
van € 25,00.
6. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Turnhout.
AANSPRAKELIJKHEID
De firma VAN RAAK TRADING N.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:
1. Door opslag van haar produkten in verouderde, niet-aangepaste, onstabiele, lekgeslagen, te kleine of niet regelmatig
gereinigde opslagtanks.
2. Door lossing in reservoirs met een onvoldoende ontluchting of met een niet aangepaste vuldop.
3. Aan opritten, afrasteringen, tuinen, bloem- en grasperken, rioleringen, bezinkingsputten, enz. o.w.v. de slechte
bereikbaarheid van de opslagtanks.
4. Door het niet uitzetten of te vroeg terug aanzetten van verwarmingsketels/andere installaties tijdens of na de lossing
van haar produkten.
5. Door overbevulling van opslagtanks omdat de bestelde hoeveelheid de capaciteit van de opslagtank overtreft.
6. Door haar produkten te gebruiken binnen de 6 uur na levering voor aandrijving van motoren; zelfs het vullen van
machines of installaties is in die periode niet toegestaan.
7. Door onvoldoende, laattijdig of niet professioneel onderhoud van motoren, machines en installaties.
8. Door levering van haar produkten in opslagtanks, installaties of op lokaties waar men niet over de vereiste (milieu)-
vergunningen beschikt.
9. Door ontoereikende of onjuiste informatie betreffende de plaats, de omstandigheden of de opslaginstallatie van de
levering.
10. Door ontoereikende of onjuiste informatie vanwege de koper omtrent de bestemming van de aangekochte produkten
waardoor geen of onvoldoende belastingen, retributies, taksen of accijnzen van welke aard dan ook werden
geheven.
KOSTEN
1. De firma VAN RAAK TRADING N.V. behoudt zich het recht voor om kosten door te rekenen voor ongeoorloofde
of onnodige wachttijden van haar chauffeurs door toedoen van de klant.
2. De kosten voor het ledigen van tanks om welke reden dan ook, vallen altijd ten laste van de koper.
3. De kosten van ontledingen, staalnames enz. op vraag van de koper zijn altijd ten laste van de koper.
VERKOOPSVOORWAARDEN
ALGEMEEN
1. Door ondertekening van de bestelbon verklaart de koper zich akkoord met de aard, de kwaliteit, de hoeveelheid
en de prijs van de afgeleverde produkten.
2. Eventuele klachten dienen binnen de 48 uur per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel kenbaar
gemaakt te worden.
3. De firma VAN RAAK CHEMICALS N.V. behoudt zich het recht voor om bij niet betaling op de vervaldag de
afgeleverde produkten terug te nemen zonder voorafgaandelijke verwittiging aan het adres van de koper.
De kosten voor de ophaling van de produkten vallen ten laste van de koper.
4. De klant dient zelf te reageren wanneer hij binnen een redelijke termijn geen faktuur heeft ontvangen.
5. Behoudens andersluidend beding of vermelding zijn onze fakturen kontant betaalbaar te Weelde. Bij niet betaling
op de vervaldag wordt er een intrest van 10% per jaar aangerekend en zal het bedrag van de faktuur zonder
noodzakelijkheid van aanmaning forfaitair verhoogd worden met 10% ten titel van vergoeding en dit met een
minimum van € 25,00.
6. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Turnhout.
AANSPRAKELIJKHEID
De firma VAN RAAK CHEMICALS N.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt :
1. Door opslag van haar produkten in verouderde, niet-aangepaste, onstabiele, lekgeslagen, te kleine of niet regelmatig
gereinigde opslagtanks.
2. Door lossing in reservoirs met een onvoldoende ontluchting of met een niet aangepaste vuldop.
3. Aan opritten, afrasteringen, tuinen, bloem- en grasperken, rioleringen, bezinkingsputten, enz. o.w.v. de slechte
bereikbaarheid van de opslagtanks.
4. Door het niet uitzetten of te vroeg terug aanzetten van verwarmingsketels/andere installaties tijdens of na de
lossing van haar produkten.
5. Door overbevulling van opslagtanks omdat de bestelde hoeveelheid de capaciteit van de opslagtank overtreft.
6. Door haar produkten te gebruiken binnen de 6 uur na levering voor aandrijving van motoren; zelfs het vullen van
machines of installaties is in die periode niet toegestaan.
7. Door onvoldoende, laattijdig of niet professioneel onderhoud van motoren, machines en installaties.
8. Door levering van haar produkten in opslagtanks, installaties of op lokaties waar men niet over de vereiste
(milieu)-vergunningen beschikt.
9. Door ontoereikende of onjuiste informatie betreffende de plaats, de omstandigheden of de opslaginstallatie van
de levering.
10. Door ontoereikende of onjuiste informatie vanwege de koper omtrent de bestemming van de aangekochte produkten
waardoor geen of onvoldoende belastingen, retributies, taksen of accijnzen van welke aard dan ook werden
geheven.
KOSTEN
1. De firma VAN RAAK CHEMICALS N.V. behoudt zich het recht voor om kosten door te rekenen voor ongeoorloofde
of onnodige wachttijden van haar chauffeurs door toedoen van de klant.
2. De kosten voor het ledigen van tanks om welke reden dan ook, vallen altijd ten laste van de koper.
3. De kosten van ontledingen, staalnames enz. op vraag van de koper zijn altijd ten laste van de koper.

 

 

Back to Top
Snel contact