AdBlue

Wat is AdBlue®?

AdBlue® is de gedeponeerde handelsnaam voor een oplossing van 32,5% ureum in gedemineraliseerd water die voldoet aan de ISO 22241 norm. De oplossing wordt geïnjecteerd in de uitlaat van dieselmotoren om de schadelijk uitstoot van stikstofoxides te verminderen. AdBlue® wordt o.a. gebruikt in dieselmotoren van vrachtwagens, personenwagens, schepen, gasgeneratoren, landbouwvoertuigen, …

Hoe werkt AdBlue®?

AdBlue® wordt geïnjecteerd in het uitlaatsysteem voor de katalysator. Door verhitting in de uitlaat breekt AdBlue® af tot ammoniak en koolstofdioxide. De stikstofoxides gaan in de katalysator reageren met het gevormde ammoniak waarbij water en onschadelijke stikstofmoleculen gevormd worden. Dit totaalproces wordt selectieve katalytische reductie (SCR) genoemd. Een correcte werking van het SCR-systeem is enkel mogelijk door gebruik te maken van AdBlue® geproduceerd volgens de hoge eisen voorgeschreven in de ISO-22241-norm. Gebruik van minderwaardige kwaliteit kan leiden tot beschadiging van je katalysator.

Certificering van AdBlue®

AdBlue®-licenties worden toegekend door het VDA (Verband der Automobilindustrie), de eigenaar van de merknaam AdBlue®. Het VDA voert audits uit bij de licentiehouders, zodat enkel een hoogkwalitatief product, dat voldoet aan de ISO 22241 standaard, op de markt kan komen. Via de audits wordt nagegaan of elke geproduceerde batch in het labo gecontroleerd werd volgens de door het VDA vooropgestelde testmethodes. Tevens wordt tijdens de audits nagegaan of het productiesysteem, de opslagtanks, de transportmiddelen en het labo voldoen aan de ISO 22241. Van Raak doorstond al meerdere malen de strenge controles van het VDA.

AdBlue® Certificaat downloaden (pdf)

Technische fiche AdBlue® downloaden (pdf)

Veiligheidsinformatieblad AdBlue® downloaden (pdf)

Productie en logistiek

Van Raak beschikt over een (pas vernieuwde) ruime opslagcapaciteit voor zowel ureum als AdBlue®. Het performante productiesysteem laat ons toe om dagelijks meer dan 200 ton AdBlue® te produceren. Van Raak levert AdBlue® in tankwagens die uitsluitend gebruikt worden voor AdBlue®-transport. Op die manier wordt contaminatie vermeden. Verder wordt AdBlue® eveneens aangeboden in IBC’s, vaten en kleinere verpakkingen.

Do’s en don’ts voor AdBlue®

Om de kwaliteit van AdBlue® te garanderen, dient het product conform de ISO-22241-norm te worden behandeld, dit vanaf de productie tot het eindgebruik. Het product wordt bij ons geproduceerd, opgeslagen, verladen en gecontroleerd volgens de voorgeschreven richtlijnen. Het is dan ook van belang dat je als klant ook op de hoogte bent van wat mag en niet mag.

Welke materialen mag ik gebruiken voor opslag, overpompen en staalname?

Do's:  Roestvrij staal (inox) 304, 316, 316L • Poly-ethyleen zonder additieven • Poly-propyleen zonder additieven • Poly-isobutyleen zonder additieven • Perfluoroalkoxyl alkane (PFA) zonder additieven • Polyfluoroethyleen (PFE) zonder additieven • Polyvinylidenefluoride (PVDF) zonder additieven • Polytetrafluoroethylene (PTFE) zonder additieven • Copolymeren van vinylidenefluoride en hexafluoropropylene zonder additieven

Don'ts: Staal • Non-ferro metalen zoals aluminium, koper, zink, lood • Verzinkt staal • Magnesium • Nikkel

Hoe moet ik AdBlue® bewaren?

Do's:  Opslagtanks isoleren • Opslag boven 25°C vermijden • Beschermen tegen vorst • Verluchting uitrusten met filter • Tanks volledig afsluiten

Don'ts: Product bewaren boven 25°C en in direct zonlicht • Product blootstellen aan vrieskou

Veiligheid

Do's:  Gebruik vloeistofdichte handschoenen • Bij tankcontrole: gebruik masker en spatbril • Na contact met huid: spoelen met water • Na contact met de ogen: overvloedig spoelen met water. Bij ernstige irritatie: arts raadplegen

Don'ts: Onbeschermd met AdBlue® werken • Vrijgekomen ammoniakdampen inademen

Oplossingen met variabele ureumconcentratie

Had je voor je toepassing een andere concentratie ureum gewenst? Dat kan! Alle concentraties tot 50% ureum zijn mogelijk bij Van Raak. Neem snel contact op voor meer informatie of een offerte op maat.

Hoe neem ik een representatief AdBlue®-monster?

Mocht je een monster van AdBlue® willen nemen, is het zeer belangrijk dat dit op een correcte manier gebeurt. Indien dit niet het geval is, is het monster vaak niet representatief. Bij de afname is het belangrijk om volgende stappen te volgen:

  1. Gebruik altijd een schoon recipiënt.
  2. Spoel het recipiënt twee maal met AdBlue®, inclusief de dop.
  3. Doe propere handschoenen aan zodat er zeker geen vervuiling optreedt.
  4. Indien het een monster voor laboanalyse betreft, neem dan minstens 1 liter.
  5. Kleef steeds een etiket met identificatiegegevens op het monster (naam product, datum, locatie, ...).
AdBlue